İcra Takibi Nasıl Yapılır?

2020-10-01 09:17:27

İcra Takibi Nasıl Yapılır?

İlk başta icra takibi alacaklının icra memuruna vereceği bir takip talebi ile başlar ve dolayısıyla da bu süreç, alacağın alacağını tahsil edilebilmesi için devletin icra memurlarını görevlendirdiği bir süreçtir. İcra takibi, bu işlemi yapan kişiler vasıtasıyla Türkiye’de bulunan müdürlükler aracılığı ile gerçekleşir. Bu müdürlüklerde icradan sorumlu olarak katip memurları ve de yeterli miktarda müdür bulunur. Bu süreçte borçluya borcu tebliğ edilir ve bu süre içerisinde de bir itiraz olmaması durumunda bu sefer takip kesinleşir ve haciz başlar. Bu süreçten sonra da borçlunun mal varlığı değerlerinin haczi gerçekleştirilir. Bu durum satış aşaması olup, borçlar satışa göre silinir ve de borçlunun borcu karşılanır. İcra Takibi Sonrası Hangi İşlemler Yapılır? Devlet gücü yardımı ile borçludan borcun istenilmesi durumundan icra işlemleri başlar. Borçlu borcunu ifa etmez ise mahkeme kararına dayanarak başlatılan işlem sonucu icra başlar, mahkeme kararı gerektirmeyen haller de vardır. İcra takibi icra dairelerine açıldıktan sonra icra dairesi yetkili merci olarak sürece itiraz edilmez ise süreci başlatır. 7 gün içerisinde itiraz edilirse bu takip süreci durdurulur, itiraz gerçekleşmez ise de takip kesinleşir. Dava açma süresi ise 6 aydır,…

2020-04-23 11:00:52

İcra Ödeme Emri

İcra Ödeme Emri Hepimizin bildiği üzere ticari yaşam içerisinde dönemsel olarak bozulmalar yaşanabilir ve bu bozulmanın yasal süreç işlemeye başlar. İşte bu yasal sürecin ilk basamağını oluşturan icra emri hukuksal çerçevede harekete geçilmesini bir bakıma zorunlu kılar. Tabii borçlunun bu ödeme emri eline ulaştığında yasal süreci veya haczin durdurulmasına yönelik yapabileceği birçok hareket tarzı bulunabilir.…

İcra Ödeme Emri
İcra Dosyası Takipsizlik Zaman Aşımı

2020-04-23 10:59:19

İcra Dosyası Takipsizlik Zaman Aşımı

İcra Dosyası Takipsizlik Zaman Aşımı Bir şekilde yasal takibe başlanmış ancak belli bir süreç sonucunda ortaya çıkabilecek icra dosyası takipsizlik zamanaşımı gibi konular borçluları yakından ilgilendiriyor. Çünkü bazı kriterler gerçekleştiğinde icra dosyaları tamamen veya kısmen ortadan kalkabiliyor. İzninizle bu noktada çok küçük bir hatırlatma yapmak istiyoruz. İcra hukukunun ilgilendiren bir konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu düşünüyorsanız büromuzdan profesyonel destek alabileceğinizi hatırlatmakta yarar görüyoruz. Üstelik büromuz özellikle icra takibi ve haciz durdurma gibi konularda oldukça deneyimlidir ve bu alanda yeterli tecrübesi bulunuyor. Şimdi isterseniz bir icra nasıl başlıyor sonrasında haciz işlemi ve diğer konularda bazı önemli bilgileri paylaşalım. İstisnaları bulunmakla birlikte genel anlamda öncelikle bilinmesi gereken; Borçlar Kanunu uyarınca icra uygulamasında zamanaşımının 10 yıl olduğudur. İcra Dosyası Üç Şekilde Açılabiliyor Elbette alacaklının tahsil yoluna gidebilmesi için bazı kanuni zorunlulukları yerine getirmesi gerekiyor. Bu nedenle 3 farklı icra dosyası hazırlanabilir ve bu metotlar arasında alacaklı herhangi birini tercih edebilir. İsterseniz bu metotların neler olduğuna maddeler halinde bakalım; İlamlı icra İlamsız icra Kambiyo senedine bağlı icra Şeklinde bir özetleme…

2020-04-08 23:14:13

İcra Takipleri Durduruldu

Tüm dünyayı kısa zamanda etkisi altına alan salgın hastalık Corona virüs yani bilimsel adıyla covid 19 ekonomileri zora soktu. Bu çerçevede 30 Nisan tarihine kadar icra takipleri durduruldu ve ekonomik çarkların işleyişinin devamı hedefleniyor. Elbette bu karar aynı zamanda hastalığın yayılmasını da önleme amacını taşıyor. Ancak bazı tür icraların kapsam dışı bırakıldığını hemen ifade edelim. Örneğin nafaka alacaklarına yönelik icralar hâlihazırda…

İcra Takipleri Durduruldu
İcra İflas Kanunu

2020-04-08 23:06:33

İcra İflas Kanunu

Ticari faaliyetlerin bozulmasından veya çeşitli nedenlerden kaynaklanan finansal zorluklar icra iflas kanunu gereği haciz ve çeşitli yaptırımlarla karşılaşmasına neden oluyor. Dolayısıyla işletmelerin ve ticaretle uğraşan her bireyin kanunla ilgili en azından belirli kriterleri önceden bilmesi gerekiyor. Çünkü kanun oldukça geniş kapsamı olan düzenlemeler içeriyor ve işletmeler dışında aynı zamanda alacaklıları da yakından ilgilendiriyor. İsterseniz şimdi icra iflas kanunu işletmeci açısından veya alacaklı açısından hangi hakları beraberinde getiriyor ve hukuki anlamda nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hakkında bazı bilgileri paylaşalım. İcra İflas Kanunu En Son 2004 Yılında Tekrar Düzenlendi Takdir edersiniz ki icra kanunu gibi yasal düzenlemeler çağın gerekliliklerine uygun olarak her zaman şekillendirilebiliyor ve yeni düzenlemelerle toplumun ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Bu çerçevede en son 2004 yılında yapılan yeni düzenleme ile her bir maddenin ayrı ayrı statüye kavuşturulduğu bu kanun günümüzde en önemli yasal düzenlemelerin başında geliyor. Elbette bu kadar geniş çaplı düzenlemelerin yer aldığı bir kanun çok kısa bir şekilde özetlemez. Ancak biz genel hatlarıyla kanununun ticari yaşama sağladığı katkıları maddeler halinde aktarmaya çalışalım. İcra iflas kanunu; Alacaklı ve borçlu…

2020-03-24 10:07:01

İcra Hukuku

İcra Hukuku Ticari yaşam içerisinde borçların ödenememesi sık karşılaşılan bir durum ve böyle bir durum söz konusu olduğunda devreye giren icra hukuku meselelerin çözümüne yönelik birçok düzenlemeyi beraberinde getiriyor. Eğer sizlerinde icra hukukundan kaynaklanan problemleriniz varsa büromuzun profesyonel desteğini isteyebilir ve hukukçularımızdan yardım talep edebilirsiniz. İsterseniz öncelikle borç takibinin…

İcra Hukuku
Whatsapp
Bizi Arayın!